Attollo hjälper många kunder inom regulatorisk rapportering och vi har bevakat IORP 2 ett längre tag åt våra försäkringskunder. Nu börjat det dra ihop sig och bli mer konkret, och det är hög tid att börja fundera på hur man ska bli redo för det nya regelverket. Nedan följer en uppdatering och tidplan kring IORP 2.

Tveka inte att höra av er om ni vill veta mer eller ha hjälp i hur ni blir redo för rapportering med verktyg och processer. Vi har många kunder vi hjälper inom bank, finans och försäkring, där rapporteringsplattformen CDM är populär och marknadsledande.

Om IORP 2 direktivet

Under 2019 kommer nya regler för tjänstepensionsföretag i EU att börja gälla genom att det andra tjänstepensionsdirektivet (IORP 2) ska börja tillämpas.

IORP 2 är ett minimiharmoniseringsdirektiv och innehåller bland annat bestämmelser om information till förmånstagare, värdering av pensionsförmåner, investeringsregler, kapitalkrav, outsourcing och gränsöverskridande verksamhet. Det innehåller också krav på företagsstyrning och nyckelfunktioner. Att direktivet är ett minimiharmoniseringsdirektiv innebär att Sverige har möjlighet att införa strängare regler än de som följer av EU-direktivet.

Tidplan

FI arbetar med att ta fram föreskrifter utifrån lagen och planerar att i mitten av juni 2019 remittera förslag till föreskrifter och allmänna råd till branschen. Remisstiden är planerad att vara fram till 30 augusti 2019.

Regeringen väntas besluta om proposition i juni 2019. Riksdagsbehandling väntas ske efter sommaren, vilket innebär att lagen kan förväntas träda i kraft under hösten 2019.

FI har varit i kontakt med ett urval av livförsäkringsföretag om rapportering på frivillig basis med uppgifter för det fjärde kvartalet 2019. Rapportering ska göras i XBRL. FI planerar att tillhandahålla testrapportering under hösten 2019.

Källor:
https://www.fi.se/sv/forsakring/iorp2/genomforande/tjanstepensionsforetag/
https://www.fi.se/sv/publicerat/nyheter/2019/rtering-av-tjanstepensionsdata/