Vi på Attollo skryter om att flera av våra konsulter har arbetat med Planning Analytics (PA) sedan 2006, men hur hänger det ihop när systemet lanserades först hösten 2016?

Det beror på att Planning Analytics bygger på en databasteknologi som heter TM1 (Tables Manager 1). TM1 är en RAM-baserad, multidimensionell databas som är anpassad för ”write-back”. Det är denna databas som är hjärtat i Planning Analytics och det är här som vi bygger upp den kundspecifika modellen med hjälp av dimensioner, kuber och affärsregler.

 • Grunden till TM1 skapades redan i mitten av 80-talet av Manny Perez och blev en kommersiell succé när Applix Inc. förvärvade systemet 1996.
 • Konsulter på Attollo var med och tog in denna teknologi till Sverige 2005 och de första kunderna började använda systemet redan 2006. Många av dessa kunder kör systemet än idag om än i uppdaterade versioner såklart.
 • 2007 blev Applix förvärvade av Cognos Inc. och strax därefter blev Cognos en del av IBM.

Under alla år som TM1 har marknadsförts så har det varit möjligt att bygga inmatningsmallar och rapporter med hjälp av ett Exceltillägg som i sin tur publiceras till ett webbaserat gränssnitt. Det som däremot saknades var ett visuellt gränssnitt som drog nytta av att TM1-databasen är kubbaserad (jfr med Pivot-tabeller i Excel). En av de stora fördelarna med en kubbaserad databas är just möjligheten till att vid behov kunna både vända, vrida och borra i data. IBM ville även tillgodose sina kunders önskemål om att kunna bygga snygga dashboards. Lanseringen av Planning Analytics 2016 blev svaret på dessa behov.

Planning Analytics innehåller tre komponenter: Planning Analytics Workspace (PAW), Planning Analytics for Excel (PAX) och TM1.

 • PAW är ett helt nytt webbaserat gränssnitt för dashboards, rapporter, analyser och inmatningsmallar med ett tilltalande och modernt utseende.
 • PAX är ett helt nytt tillägg i Excel mot TM1-databasen för att underlätta för Controllers och utvecklare.
 • TM1 databasen uppdaterades med ny funktionalitet.

Med det nya gränssnittet blev det också ännu mer tydligt att PA kan användas för mycket mer än bara finansiell planering och analys. Planning Analytics kan användas för all typ av uppföljning och likaså inom andra områden där en flexibel write-back applikation kan ersätta olika interna Excel-modeller.

I samband med denna lansering blev TM1 även tillgängligt via molnet. Intresset för molnet har stadigt ökat och idag vill nästan 9 av 10 nya kunder ha en molnlösning, likaså har flera av våra befintliga on-premise kunder migrerat till molnet.

Vad säger marknadsanalytikerna?

Analytiker som följer marknaden för system avsedda för finansiell planering och analys finns till för att underlätta investeringsbeslut för potentiella kunder. För att kunna utvärdera analytikernas råd är det viktigt att förstå hur de arbetar och på vilka grunder råden ges. Låt oss ge tre olika exempel på detta.

BARC utvärderar programvara genom att intervjua slutanvändare om hur de upplever produkten som de investerat i och hur det är att använda produkten i deras dagliga arbete. Detta ger alltså ett mycket bra underlag för analytikerna när det kommer till att bedöma användarvänlighet och funktionalitet produkter emellan. Här ligger IBM Planning Analytics i topp.

Gartner har genom åren blivit mycket tongivande med sina “magic quadrants” inom ett stort antal områden. En magic quadrant placerar in leverantörer i fyra olika fält. Att komma med i kvadranten är en stor bedrift i sig. Placeringen i kvadranten bestäms utifrån kriterierna “exekvering” och “vision”. Exakt hur Gartner kommer fram till resultatet kan diskuteras. Exekvering kan likställas med kundbas, marknadsandel och försäljning. Vision eller “completeness of vision” är en bedömning av hur väl leverantören motsvarar Gartners egen definition av vilka funktioner programvaran ska innehålla för att vara komplett.

Gartner har placerat IBM Planning Analytics i “visionary”-kvadranten. Enligt Gartner innebär detta att IBM har en innovativ produkt som adresserar både operationella och finansiella slutanvändarbehov på ett mycket bra sätt.

Nucleus har sin “value matrix” där de bedömer “greater usability” samt “better functionality”. Exakt hur Nucelus kommer fram till sina resultat är inget som de redovisar öppet. Nucleus placerar IBM Planning Analytics i ”expert”-kvadranten. Programvaruleverantörer som hamnar i denna kvadrant erbjuder kompletta produkter med mycket bred och avancerad funktionalitet som passar både sällananvändare liksom den mer avancerade controllern som kanske vill arbeta med simulering mm.

Synonymt för samtliga marknadsanalytiker är att ingen testar produkterna på egen hand utan enbart bygger sitt case på intervjuer med slutanvändare och produktleverantörer. Detta bör man ha i åtanke när man läser deras utlåtanden om olika produkter.

Så hur ska man då resonera när man ska investera i ett system för finansiell planering och analys?

Två saker bör vara vägledande vid ett investeringsbeslut; systemet som sådant samt val av implementationspartner. Några kontrollfrågor att ställa till en potentiell implementationspartner bör vara:

 • Finns lokal geografisk representation genom konsultstöd och kundreferenser?
 • Har partnern en stark relation till programvaruleverantören?
 • Är finansiell planering och analys ett fokusområde för tänkt partner?
 • Har partnern ett starkt team med konsulter som har lång erfarenhet av både teknik och ekonomiprocesser?

Svaret på dessa frågor kommer att vara avgörande för projektets framgång.

Använd gärna den köpguide som vi på Attollo har utvecklat som stöd för dig som ska utvärdera system för finansiell planering och analys. Du kan ladda ner ”Upphandlingsguiden för budgetsystem” här.

Slutligen rekommenderar vi att man gör en ”proof of concept” (PoC) med en leverantör. Tanken med en PoC är att bygga en delmängd av den färdiga lösningen och testa denna tillsammans med slutanvändare och riktig data. En väl utförd PoC är enligt vår erfarenhet det bästa sättet att testa hur en del av lösningen skulle fungera under autentiska förhållanden.

Hur ser marknaden ut?

Vi ser en stor efterfrågan på Planning Analytics och våra tjänster kring produkten. Våra kunder representeras av allt ifrån några av de största bolagen i Sverige med hundratals användare, till mindre bolag som kanske har behov av 30-50 användare. Planning Analytics fungerar rent tekniskt lika bra oavsett källsystem, antal användare och mängden data. Rent finansiellt har IBM anpassat sin licensmodell så att det är möjligt även för mindre bolag eller avdelningar att kunna investera i systemet till en rimlig peng.

Vi tycker att det är positivt att det finns flera konsultbolag i branschen som också arbetar med Planning Analytics. Detta ger kunderna friheten att välja vem de vill arbeta med när det kommer till konsultstöd i form av implementationsprojekt, vidareutveckling och förvaltning. Utifrån ett Attollo perspektiv innebär detta att vi alltid behöver vara alerta och erbjuda 100 %-ig service till våra befintliga kunder. Konkurrensen ser till att vi håller oss på tårna och förbättras hela tiden.

När vi hamnar i en säljprocess där kunden utvärderar alternativa lösningar så ser det olika ut för varje affärsmöjlighet jämfört med när man t.ex. upphandlar ett koncernkonsolideringssystem där det i princip alltid är tre aktörer som kunderna utvärderar.

Utvecklingen under de senaste åren har inneburit att det har dykt upp många nya ”system” som har utvecklats av lokala konsultbolag. En gemensam faktor för dessa konsultutvecklade system är att de har byggt sin programvara med en relationsdatabas istället för kubteknologi i botten (alla stora mjukvaruleverantörer inom finansiell planering och analys använder sig av kubteknologi.)

Så vad skulle vara nackdelen med detta?

 • Begränsade analysmöjligheter
 • Stor risk för prestandaproblem
 • Rigida och inte speciellt flexibla modeller
 • Programvaran implementeras av tekniker istället för ekonomer

Utöver detta så skall man ha respekt för kostnaderna som det innebär att utveckla, vidareutveckla och supportera ett system. IBM har 185 personer kopplade till forskning och utveckling för Planning Analytics och 85 personer på supporten runt om i världen.

För ett konsultutvecklat system så blir personberoendet mycket stort då det endast är ett fåtal individer som känner till källkoden vilket bör ses som en stor risk. Inte nog med detta så har dessa bolag väldigt svårt att nå lönsamhet. Mest tydligt blir detta när systemet har funnits på marknaden i ett antal år och behovet av att underhålla flera olika versioner av programvaran blir ofrånkomlig.

Hur många av dessa system som lever kvar om fem år är svårt att sia om men vi räknar med att cirka hälften är borta från marknaden då. Detta är något som potentiella kunder normalt inte räknar med men det borde definitivt göra det som en del av sitt investeringsbeslut.

Vår rekommendation när det är dags att upphandla ett system för finansiell planering och analys är att titta på räkenskaperna för tilltänkta leverantörer och inte lita fullt ut på att det står att ”vi har tusentals kunder” osv… på deras respektive hemsidor. LinkedIn är också ett bra verktyg för att se hur många som egentligen arbetar med systemet då många av dessa konsultbolag även har andra affärsområden utöver det system som de marknadsför.

Hur vi ser på framtiden

Vi tror att det kommer att bli ytterligare konsolideringar på marknaden där större spelare förvärvar mindre nischade aktörer. Vi ser att några av de nya spelarna i USA investerar kraftigt för att ta marknadsandelar, d.v.s. visar röda siffror. Historiskt har denna strategi fungerat för flertalet mjukvarubolag, nu senast Tableau och Looker som förvärvades av Salesforce respektive Google (ingen av dessa aktörer hade visat svarta siffror innan förvärven).

Om denna trend håller i sig så kan en eller flera av de system som inte är Oracle, SAP och IBM bli en del av ett HR, CRM eller ERP system inom de närmaste åren. Detta kan dels innebära att det dyker upp en ny spelare i Sverige via dessa förvärv eller så kommer de att försvinna helt från Sverige om det förvärvade bolaget inte har någon lokal närvaro här.

Lokala konsultutvecklade system kommer att finnas kvar som ett fenomen men hälften av dessa nischaktörer kommer mest troligt att vara borta om fem till tio år. Samtidigt kommer det säkert att dyka upp nya leverantörer med förhoppning om att ta marknadsandelar.

Oracle, SAP och IBM kommer att satsa vidare på sina system och Advanced Analytics kommer i närtid vara det senaste tillskottet till dessa system. Givet att projekt inom Business Intelligence (BI) ofta initieras av ekonomifunktionen så kommer ännu mera BI-funktionalitet att ingå i system för finansiell planering och analys. Detta innebär även på sikt att dessa system kommer att konkurrera internt med befintliga BI-system ute hos kunderna.

Vi på Attollo kommer att fortsätta vår tillväxtresa för att möta efterfrågan på den alltmer växande marknaden för Planning Analytics. Vi kommer också i större grad att genomföra projekt utanför ekonomifunktionen när traditionell BI kommer att kräva större delaktighet från användarna för att kunna skapa olika scenarios med det data som finns tillgängligt.