I den kvalitativa rapporteringen i Solvens (t ex ORSA, RSR, SFCR) eller annan finansiell rapportering behöver man kunna blanda text och tabeller/data i en rapport. Cognos Disclosure Management (CDM) stödjer det arbetet.

Rapport och rapportobjekt
I CDM bygger man upp en rapport som består av olika rapportobjekt. De olika rapportobjekten är antingen i Word eller Excel format vilket många är vana att arbeta i. Man kan lägga in foldrar eller dra objekten så att hierarkier/strukturer bildas.

I wordobjekten har man sin text och i excelobjekten sina tabeller/data. Excelobjekten kan man koppla till olika datakällor såsom relationsdatabas, OLAP kub eller excelfiler.

Det finns även möjlighet att lägga till PDF och Power Point objekt till sin rapport.
 
Variabler
I texten i wordobjekten kan man använda siffror som finns i excelobjekten. Därav behöver man bara kontrollera siffrorna en gång och vid en uppdatering av datakällan slår det igenom både i tabellen och texten. Man kan sätta variabler och ange t ex ett datum, därefter lägger man in variabeln i texten och om man behöver ändra så ändrar man den ursprungliga variabeln och då ändras det överallt i texten där man har lagt in variabeln.

Delade rapportobjekt
Hela textstycken kan även de delas mellan rapporter. Ett rapportobjekt kan delas och då användas i andra rapporter. När en ändring ska göras så ändrar man i det ursprungliga rapportobjektet och då slår det igenom i de rapporter som använder sig av det här objektet.

Data/Grafer
I texten i ett wordobjekt kan länkar göras till tabeller och grafer. 

De kan enkelt läggas till genom att ta Insert Variable.

Check out/check in
En användare åt gången kan arbeta med rapportobjektet. När man ska editera text/data så checkar man ut objektet, editerar och därefter checkar in. Det gör att det finns en tydlig audit trail och att det sparas vem som har varit inne och editerat i ett objekt.

Workflow
På varje rapportobjekt finns ett workflow/arbetsflöde där användaren kan flytta mellan stegen för att visa var i processen objektet är. Man kan skapa egna arbetsflödessteg och arbetsflöden.

Ett automatisk e-mail kan skickas till användaren/gruppen som är tilldelad nästa steg när objektet flyttas till det steget.
Regler kan även sättas upp mellan varje steg för att t ex kontrollera att ett annat rapportobjekt är i en viss status före det här objektet flyttas.

Generera rapport
När en rapport genereras ut kan olika typer av format, t ex Word eller PDF, väljas för rapporten.

Administration
Inställningar för rättigheter finns både på applikationsnivå och rapportnivå och kan delas ut på användarnivå eller gruppnivå.

En rapport kan rullas fram vid periodskifte och återanvändas. Då kan nytt datum för datakällorna sättas så att data för den nya perioden automatiskt hämtas in. Det gör CDM till ett smidigt verktyg att använda för den narrativa/kvalitativa rapporteringen och kan därmed reducera tiden det tar att färdigställa en rapport.