Den här veckan blir det skolbänken ett par dagar för mig och min kollega Johanna. Vi går en Scrum-kurs som syftar till att vi båda två ska bli certifierade Scrum Masters (samt att lyfta blicken och se på Scrum med nya ögon).

Scrum är en metodik eller ramverk för projekt inom systemutveckling som har tagits fram av Jeff Sutherland och Ken Schwaber. Ordet Scrum kommer från rugbyn och är det moment då bollen sätts i spel, man kan jämföra det med inspark i fotboll. I Scrum delas projektet upp i mindre delar, så kallade iterationer eller sprintar där varje sprint syftar till att leverera körbar kod till användarna. På det här sättet minimeras riskerna med utvecklingen och eventuella felsteg kan rättas till på en gång, i nästkommande sprint. Detta är väldigt centralt inom Scrum; att hela tiden ha total transparens igenom alla sprintar. Beställaren ska hela tiden kunna följa med utvecklingen och efter varje genomförd sprint kunna köra nya delar av systemet. I klassisk systemutveckling hade felet jag nämnde troligen uppdagats först vid leveransen av hela projektet och de nödvändiga åtgärderna hade med stor sannolikhet blivit mer omfattande och hela projektet blivit drabbat av förseningar och ökade kostnader. Längden på en sprint kan variera från projekt till projekt men två till fyra veckor är normalt. Man strävar efter att alla sprintar är lika långa inom projektet så att man får en rytm i arbetet.

Inom Scrum arbetar man i team om helst 3-9 personer där olika typer av roller finns representerade; kravanalytiker, utvecklare, testare, Scrum Master och produktägare. Produktägaren agerar som beställare och har ansvar för förändringar och dess prioriteringar för en produkt. Scrum Mastern är som en projektledare och har till uppgift att säkerställa att Scrum-processen efterlevs, samt är spindeln i nätet mellan olika aktörer och ser till att eventuella hinder för utvecklingen undanröjs. Sammansättningen kravanalytiker + utvecklare + testare kallas för utvecklingsteam och är helt självgående och ansvarar helt själva för tidsuppskattning av aktiviteter, det dagliga arbetet, mm. Utvecklingsteamet håller en gång om dagen Daily Scrum där alla medlemmar går igenom tre frågor var; ”Vad gjorde jag igår?”, ”Vad ska jag göra idag?” och ”Har jag något som hindrar mitt arbete?”. Mötet ska vara kort, max 15 minuter. Vill kan gå in djupare och diskutera något görs detta direkt efteråt av de som är närmast berörda.

Varje aktivitet inom en sprint får en lapp som klistras upp på Scrum-tavlan för att på ett överskådligt sätt påvisa arbetets gång. Målet efter varje sprint är att alla lappar ska sitta i Klart-kolumnen.

www.scrum.org finns mycket mer att läsa om Scrum!