När idéer om att införa eller utöka sitt beslutsstöd dyker upp så kommer ofta ovanstående fråga som ett brev på posten.

Hur lång tid tar det? När kan vi vara klara? Vad kostar det?

Efter att ha fått frågan ett antal gånger har vi på Attollo tagit fram en metod när det gäller att tidsuppskatta en stor mängd rapporter. Det faller på sin egen orimlighet att man i detalj ska sätta sig in i alla rapporter bara i syfte att tidsuppskatta dem, så en schabloniserad modell är ett måste. Modellen går ut på att kategorisera varje rapport med avseende på:

1. Komplexitet (Beräkningar, grupperingar, design, knepig källdata etc)
2. Mängd (Hur många likartade objekt? Kolumner, Promptar, sidor etc)

För varje faktor kategoriserar man rapporten mellan 1 och 3 där 1 är liten/lätt och 3 är stor/svår. Varje kombination av kategoriseringen ger sedan en fast tidsåtgång per rapport. I den fasta tidsåtgången ingår:

– Rapportutveckling (rader, kolumner, beräkningar, urval etc)
– Rapportdesign (utseende; färger, typsnitt, sidhuvud, sidfot etc)
– Normal mängd kravanalys
– Normal mängd möten
– Dialog med rapportägare/verksamhetsspecialister
– Dokumentation

Det brukar också alltid finnas yttre omständigheter som påverkar tidsåtgången procentuellt lika mycket för varje rapport oavsett svårighetsgrad. Sådant lämpar sig att lägga som en procentuell faktor som räknar upp den totala tiden. Exempel:

– Kravkvalitet. Dåliga krav leder ofta till större mängd korrigeringsarbete efter test.
– Utvecklarresurs. Om det är känt vem/vilka som ska utveckla kan resursens erfarenhet av verktyg, verksamhet etc påverka tiden.

Slutligen så finns ofta ett antal aktiviteter som är att beteckna som basplattform och som inte har direkt med rapportutveckling att göra men som måste med i den totala tidsuppskattningen. Vad detta är varierar men det kan exempelvis vara:

– Utveckling av kuber
– ETL
– Säkerhetslösningar
– Produktionssättning

Det suckas ofta när man tidsuppskattar, mest för att det är så svårt. Men det man ska komma ihåg är att den tid man lägger på att tidsuppskatta har man tillbaka i ett senare läge eftersom man tidigt bygger upp värdefull kunskap kring det som ska göras.