För att nå framgång krävs det att verksamheten intelligent utvärderar siffror och väger in yttre faktorer. Vikten att ha ett beslutsstöd i organisationen blir stor. Istället för att spendera 80% av sin avsatta beslutstid för att ta fram värden från verksamheten och sedan använda de resterande 20 procenten till att ta verksamhetskritiska beslut, kan man med ett välutvecklat beslutsstöd vända på fördelningen och istället utvärdera resultaten 80% av tiden.

Men att nå framgång räcker det inte med att bara implementera BI, verksamheten behöver även utbilda personalen som skall använda systemet och få dem att naturligt använda sig av beslutsstödet i sin arbetsvardag. Beslutsstödet får bara ett värde om systemet i sig leder till bättre beslut. Därför är det av yttersta vikt att företagen måste se till att de får ut den affärsnytta de förväntar sig.

Tidigare riktades beslutsstöd i hög utsträckning till chefer, styrekonomer, affärsanalytiker och andra för att ge bättre koll på exempelvis finanser. Allt fler företag inser att beslutsstödet kan ha en positiv effekt även ute i verksamheten, genom att det inte bara används för uppföljning utan även för att förändra företagets inriktning och sätt att arbeta.

Vi kan idag se att marknaden har vant sig med att använda beslutsstöd, förr lades mer tid på att integrera data, idag läggs det mer energi på att utbilda användarna och göra systemen mer användarvänliga. Marknaden är mogen för att gå in i nästa fas.

Fokuserar ni på användarvänlighet, utnyttjande och affärsnytta, då ligger ni i framkant!