Flera av Attollos och Capmills kunder använder sig av PM3 som förvaltningsmodell vid systeminförande av BI-lösningar liksom andra lösningar.

Inom systemutveckling har fokus legat på att leverera systemen till förvaltningen. Där har projektledarens uppdrag oftast avslutats. Men där börjar också en stor fas för IT systemens drift, förvaltning, vidareutveckling och avveckling, vilket räknat i kostnad kan bli större än själva utvecklingskostnaden.

Det finns olika typer av förvaltningsmodeller och standard för att bedriva ett förvaltningsarbete som möter olika intressenters krav och behov. Syftet med förvaltningsmodellerna blir att under tydliga strukturer formera den organisation som med hjälp av rutiner, processer och verktyg säkerställer ett effektivt genomförande av förvaltningsuppdraget. Flera organisationer utvecklar egna modeller eller genomför anpassningar av befintliga modeller. Förutom modellerna PM3 och ITm5 finns ramverk och standard som ITIL, ISO/IEC 20000 och ISO/IEC 14764.

PM3
PM3 är en förvaltningsmodell som är framtagen av företaget PÅ AB och går ut på metoder och modeller för att bedriva en förvaltningsverksamhet på ett affärsmässigt vis. Här ingår organisering av resurser – såväl personer som system/applikation, uppdrag –och målformulering samt processer och metoder. Också mandat och forum för beslut. PM3 vilar på fyra huvudområden:
Tydligt förvaltningsuppdrag – att förvaltningen är målstyrd och uppdragsbaserad
Effektiva förvaltningsobjekt – de objekt som förvaltas är beskrivna och avgränsade
Affärsmässiga förvaltningsorganisationer – tydlighet i ansvar, roller och prioriteringar
Beskrivna, förstådda och accepterade förvaltningsprocesser

 Källa: http://pm3.se/

ITm5
ITm5 står för “a maintenance framework at five levels” och ägs av ITligence AB. Ramverket består av de tre delarna Styrning, Organisation och Processer:
Styrning – förvaltning utifrån strategiskt, taktiskt och operativt perspektiv
Organisation – roller och ansvar
Processer – beskrivning av de processer som tillämpas
Samtliga områden tar upp förvaltningsarbetet utifrån faserna planering, etablering, tillämpning och förbättring.

Källa: http://www.itligence.com/ITm5.htm

ISO/IEC 20000
ISO/IEC 20000 är en internationell standard inom IT Service Management som är nära knuten till ITIL. Standarden togs fram första gången 2005 och bygger på BS 15000 som är en Brittisk standard. ISO/IEC 2000 är nära knuten till ITIL och är uppbyggd i två delar. Den första delen beskriver de krav som ställs på processerna för att en organisation ska möta kraven och den andra delen ger vägledning i förståelse av kraven.

Killa: http://www.sis.se/

SS-ISO/IEC 14764
Den svenska standarden ISO/IEC 14764 har sin bas i den internationella standarden ISO/IEC 14764 Information Technology – Software Maintenance. Standarden beskriver processerna och aktiviteterna för olika typer av förvaltningsuppdrag och kraven på hur planering, genomförande och uppföljning inom ett förvaltningsarbete ska ske.

Killa: http://www.sis.se/

Attollos systerbolag Capmill Consulting AB, www.capmill.se har kompetens inom förvaltningsstyrning. Hör gärna av er till info@capmill.se för mera information.