Styrkort, KPI:er och nyckeltal är för de flesta inget nytt, men den pratiska tillämpningen och införande av välfungerade lösningar för corporate performance management (CPM) är mer sällsynta. Ofta är det lätt att identifiera rent finansiella nyckeltal, medan andra drivande faktorer i organisation som bygger på annat än information ur ekonomisystemet, ofta är svårare att identifiera.
Ett annat vanligt problem är att KPI:er inte sätts i relation till varandra, så att organsationen förstår hur KPI:er bidrar och verkar tillsammans, och även hur de olika delarna av organsationen faktiskt påverkar möjligheterna för att nå de övergripande målen. Till detta kan det tilläggas att det även ofta saknas bra systemstöd, vilket ibland leder till lösningar som bygger på fristående excelmodeller och mycket manuellt arbete. Allt detta går det dock att ändra på med rätt angreppssätt och välbeprövad metodik för att åstadkomma effektiv verksamhetsstyrning med hjälp av CPM.
För att lyckas med införande och med att vidareutveckla CPM i en organsation, behöver man beakta flera olika områden. Nedan följer en del av de områden som vi på Attollo tycker är viktiga för att få en organisation att lyckas med corporate performance management:
  • Utgå gärna från välbeprövade modeller och tankesätt, för att enklare kunna komma framåt och kunna förankra ditt arbetssätt. Här rekommenderas framför allt Kaplan & Norton’s Balanced Scorecard, som är ett etablerat ramverk för strategi och uppföljning och som används i kombination med CPM för att säkerställa en balanserad uppföljning.
  • Tänk på att alla i organisationen inte nödvändigtvis kan styras på exakt samma KPI:er, utan se till att lämpliga KPI:er tas fram för respektive intressentgrupp inom organisationen. En supportorganisation kanske känner att de har små möjligheter att påverka KPI för kassaflöde, medan de har större möjlighet att i slutändan påverka NKI (Nöjd Kund Index) eller återköpsfrekvens hos befintliga kunder.
  • Säkerställ att varje intressentgrupp får ett fåtal KPI:er att fokusera på, och se till att välja de KPI:er som påverkar de övergripande målen mest. Genom tydlighet och enkelhet har organisationen som bäst förutsättningar att verkligen fokusera och prestera.
  • För att får en bra och regelbunden uppföljning och styrning mot uppsatta mål, är det viktigt att utfallet på KPI:erna uppdataras med god regelbundenhet. Exempelvis är ett KPI för NKI (Nöjd Kund Index) inte så lämpligt att styra den vardagliga verksamheten på, om insamling och utfall sker en gång per år. Hitta istället de underliggande faktorerna som mest påverkar NKI, och mät dessa månadsvis.
  • Kom ihåg att KPI byggs upp av ett måltal, ett utfallstal och gärna en indikator som anger trendriktningen. Utan måltal har man ingen tydlig målsättning för verksamheten, och man vet inte heller om man lyckats med sitt arbete eller inte.
  • För att kunna påverka ett verksamhetskritiskt nyckeltal behöver organisationen ha full för vad nycketltalet innebär. Tänk därför på att, vid behov, knyta nyckeltalet till relevanta förklaringsvariabler, alltså underliggande detaljrapportsida.
  • Lösningar för CPM bör inte bygga på alltför mycket manuellt arbete. Att löpande uppdatera KPIer för en stor organisation med många resultatansvariga, kan bli mycket tidskrävande och kostsamt. Se till att information som ligger till grund för utfallssiffror för respektive KPI, i möjligaste mål hämtas, beräknas och presenteras automatiskt. Vidare är det viktigt att målsiffror för respektive KPI kan föras in och uppdateras i CPM-lösningen på ett enkelt sätt. Tänk också på att enkelhet och användarvänlighet är viktiga faktorer för ett bra och lyckat systemutnyttjande.
  • Att lyckas med KPI-baserad verksamhetsstyrning i en organsation kräver management attention och uthållighet. Man lyckas sällan med enstaka eldsjälar och utan behöver också goda sponsorer och ambassadörer i företagsledningen.
Är ni intresserade av att veta mer om hur CPM-projekt går till rent praktiskt? Eller vill ni boka ett möte för att höra med om hur det skulle kunna fungera för just ert företag? Vänligen kontakta jonas.bostrom@attollo.se.