För ungefär ett och ett halvt år sedan fick vi på Attollo möjligheten att ge oss in på Basel III-rapportering tillsammans med några av våra kunder. Området var då för oss relativt nytt men med vår erfarenhet av bank- och försäkringsbranschen, tillsammans med kunnande om ekonomisk rapportering samt hur datalager och beslutstöd kan användas för detta, kände vi oss säkra på att ví skulle kunna hitta en bra väg framåt för de här projekten.

Så här ett och ett halvt år senare kan det vara intressant att lyfta blicken och se vad som har hänt. Lyckades vi? I ett tidigt skede insåg vi att nyckeln till att lyckas med den här typen av projekt är att sätta ihop ett team med stark datawarehouse-kunskap samt mycket god verksamhetskunskap och kunskap om var i verksamheten som data för rapporteringen finns. Det sägs ofta att verksamheten är viktig i kravställning och i fallen med regulatorisk är det extra tydligt – finns inte verksamhetens specialistkompetens med i projekten, då är det ingen mening att fortsätta. Lyckligtvis har vi haft den här nyckelkompetensen med oss i projekten, vilket har varit en stor del till lyckade leveranser.

Ett av framgångskoncepten har också varit att ta fasta på den så kallade datapunktsmodellen (data point model, DPM) och få verksamheten att tänka rapporteringen i form av datapunkter. Datapunktsmodellen är det sätt som EBA (för Basel III) och EIOPA (för Solvens II) har valt att beskriva den information som ska rapporteras. Alla rapporter som ska skickas in består av datapunkter. Datapunkterna beskrivs i datapunktsmodellen som en sammansättning av domäner, dimensioner och mätvärden.

2014 var ett år av mycket hårt arbete och jag tillsammans med många av mina kollegor har lagt ner mycket tid på att ta fram den lösningen som idag används hos tre av våra kunder. Den lösning vi har utvecklat togs fram för Basel III, men tack vare att vi tagit ursprung ur EBA’s DPM (datapunktsmodell) har vi redan nu börjat använda lösningen för att implementera Solvens II-rapportering. Lösningen har uppskattats av våra kunder och vi känner oss stolta när våra kunder berättar om sin ”Success story”, Läs gärna om vårt arbete på Nordnet här: https://lnkd.in/enHmuu6

En viktig insikt när det gäller regulatorisk rapportering, är att det är ett ständigt pågående arbete. Inom Basel III-rapporteringen sker det förändringar eller tillkommer det nya rapportområden på kvartalsbasis och det är därför viktigt att de processer man bygger upp i verksamheten är skapade för att hantera detta. Självklart får det också en extra stor effekt på de verktyg man väljer för sin rapportering, det är viktigt att verktygen är flexibla och möjliggör ändringar och tillägg av information utan att stora utvecklingsprojekt måste påbörjas.

Att bygga sin organisation och sina verktyg för att underlätta och skapa bra flöden kräver mycket hårt arbete, men det finns några bra tips att ta med sig på vägen för att lyckas:

  • Verksamhetsspecialisterna måste vara med: Ekonomi, controll, auktuarier, källsystemsspecialister
  • Datakvaliteten måste säkras och datakvalitetsansvaret måste vara tydligt
  • Fokusera kravställning på informationen 
  • Tänk från dag 1 att kraven på rapporteringen kommer ändras, sannolikt flera gånger under projektets gång.
  • Välj verktyg som stödjer förändring, undvik hårdkodning
  • Verktygen måste ge en transparens för slutanvändaren för att de ska få förståelse för vilken information som rapporteras, punkt för punkt i rapporterna
Läs gärna om den lösning vi på Attollo har arbetat fram, https://www.attollo.se/erbjudanden/basel-iii-crd-iv.aspx