Business Intelligence är ett av de viktigaste styrmedlen för företag som vill ha kontroll över sin verksamhet och på så sätt skaffa sig konkurrensfördelar. Att bara skaffa ett BI-verktyg och tro att affärerna automatiskt kommer att gå mycket bättre är dock inte realistiskt. Det gäller att tänka efter så att man utnyttjar systemet på bästa sätt.

En viktig sak att tänka på är att jobba framåtriktat. Historiskt har många företag arbetat med att följa upp budgettal. De har då satt upp mål som de någon gång per år ser om de uppnår eller inte. Det gör det svårt att snabbt anpassa sig till ändrade förhållanden. Ett bättre sätt är att hela tiden göra prognoser, för kanske en månad i taget, och kontinuerligt stämma av hur prognoserna stämmer överens med verkligheten.

På så sätt upptäcks eventuella problem och avvikelser snabbt och det går att genomföra de nödvändiga justeringarna innan det är för sent. Att ha många delmål istället för ett stort mål i slutet av året kan också göra att medarbetarna känner sig mer delaktiga. Om man har mål som ligger kanske ett år in i framtiden kan det vara svårt att månad för månad se om man är på rätt väg eller inte. Risken finns att målet känns för avlägset och abstrakt och att medarbetarna därför inte tänker på målet i sitt dagliga arbete. Om man istället har mål i närtid och hela tiden uppdaterar dem får medarbetarna kontinuerligt information om hur de ligger till och vad som kan behöva förbättras.

Med snabb feedback märker medarbetarna att deras insatser verkligen har effekt och därmed blir det också roligare att jobba. Det läggs allt större ansvar och arbetsbörda på medarbetare i dag och att kunna stötta detta med verktyg för delaktighet är vitalt för alla arbetsgivare som vill hålla nere både sjuktal och personalomsättning. För att det ska fungera fullt ut krävs dock att man tänker efter ordentligt när man ska välja ut nyckeltalen som alla ska jobba mot. Använder man för många nyckeltal blir det svåröverskådligt och svårt för medarbetarna att förstå vad som behöver prioriteras.

Användargränssnittet är ett bra exempel på hur det går att åstadkomma väldigt mycket med väldigt lite resurser och det är det vi vill hjälpa våra kunder att uppnå. De kunder vi har hjälpt med att designa användargränsnittet vittnar om hur snabbt de ser en skillnad i effektiviteten och de kan mäta ökad användning och därmed veta inte bara att investeringen betalar sig utan även att de har god kontroll på sin verksamhetsstyrning.

Läs hela intervjun med vår VD, Jonas Boström i dagens BI-bilaga i Computer Sweden