När jag kommer till en kund som saknar ett planningsystem möts jag allt som oftast av en excelfil som innehåller många flikar med avancerade formler och länkningar. Filen har byggts på under årens lopp allt eftersom organisationens behov har vuxit och gjort den mer komplex. Ofta krävs ett stort manuellt arbete med en mycket varsam hand. Själva planningarbetet i en organisation är i dessa fall ofta beroende av en nyckelperson som kan excelfilen. Denna person gör en stor arbetsinsats som ser till att alla inblandade i organisationen bidrar med sina delar för att få prognosen eller budgeten komplett.
Excel kan vara ett bra hjälpmedel till mycket och är i många fall ekonomens bästa vän. I mellanstora och stora företag blir dock själva prognosen ofta lidande av de begränsningar som Excel medför. Begränsningarna kan leda till att en prognos i stor utsträckning bygger på förenklade beräkningar utifrån schabloner och extrapoleringar. Detta istället för att basera prognosen på källdata som finns i ett eller flera olika system, som bättre kan beskriva både hur verkligheten ser ut idag och har sett ut historiskt.
Jag och mina kollegor här på Attollo jobbar dagligen med att hjälpa kunder som vill förbättra sin planningprocess. Det innebär att vi hjälper till med att designa, utveckla och införa planningprocessen med hjälp av Cognos TM1. TM1 är ett planningsystem som eliminerar alla de begränsningar som en excellösning innebär. Dessutom erbjuder TM1 stora möjligheter att göra planningprocessen bättre, säkrare, snabbare och mer användarvänlig. Några av fördelarna med TM1 som jag skulle vilja lyfta fram är:
     
·         Stor flexibilitet att bygga upp en planningmodell som stödjer organisationens alla verksamheter.
·         Inmatningsformulär som enkelt kan anpassas beroende på vilken typ av information som skall registreras in.
·         Snabba och flexibla analyser, även vid stora datamängder, tack vare att TM1 bygger på en 64-bitars, in-memory och multidimensionell OLAP-motor.
·         Möjlighet att välja mellan flera olika gränssnitt för slutanvändarna där inmatning kan ske genom att använda Microsoft Excel, Cognos TM1 Web, Cognos Insight eller Cognos TM1 Contributor.
·         Stödjer att ett stort antal personer deltar i planningprocessen.
·         Genom att koppla på en beslutshierarki går det att dela upp ansvar och samtidigt kunna följa hur arbetet fortskrider med en god överblick. Alla inblandades bidrag kan enkelt summeras upp inom organisationen så att prognosen kan följas upp på flera olika nivåer.
·         Möjlighet att enkelt importera data från flera olika källsystem för att budget och prognoser skall kunna bygga på korrekta underlag. Importer kan automatiseras och frigöra tid från onödigt manuellt arbete.
Ovanstående punkter gör att TM1 bidrar starkt till att en organisation kan skapa en planningprocess som stödjer alla de behov som finns, istället för att behöva anpassa sig efter ett systems begränsningar.
Om du tycker att ovanstående låter intressant och skulle vilja få mer information från oss på Attollo om hur TM1 kan bidra till att utveckla och förbättra er planningprocess, tveka då inte att kontakta oss.