Det är ganska vanligt förekommande att man, i en visualisering, vill jämföra belopp med en procentberäkning. I det här exemplet så vill jag jämföra Sales, Discounts och Discounts%. Discounts% har jag inte i min datakälla, så jag kommer att skapa ett mått med beräkning av procent.

I steg 2 skapas en visualisering med kombinerat stapel och linjediagram, där staplarna kommer bestå av Sales och Discount (Y1-axel) samt där linjen kommer vara Discount%(Y2-axel).

– Först väljer jag ”Linjediagram och grupperat stående stapeldiagram” under Visualiseringar till höger och placerar diagrammet på lämplig plats. (Se bild 1)

Bild 1

– Till diagrammet adderas månader som Delad axel, Sales och Discounts som Kolumnvärden. (Se bild 2)

Bild 2

– För att beräkna procentsatsen skapar jag ett mått under huvudmenyn: Modellering och Nytt Mått. Beräknas enligt syntaxen: ” Discount % = DIVIDE(SUM(financials[Discounts]);SUM(financials[ Sales]))”. (Se bild 3)

Bild 3

– Den nya procentberäkningen formateras som procent under menyn Modellering och placeras som Radvärden i diagrammet. (Se bild 4)

Bild 4

– Slutligen väljer jag att lägga till de faktiska värdena i diagrammet genom att under Format och Dataetikettsalternativ välja På. (Se bild 5)

Bild 5

Vi kan konstatera att Nov-2014 inte var någon bra månad med låg försäljning och höga rabatter. Bättre ser det ut i Dec-2016 med omvänt utfall.