Verksamhetsplanering, t ex budgetering och prognostisering, är en process som är viktig för de flesta företag i syfte att styra verksamheten i rätt riktning och jobba mot uppsatta mål. I många fall läggs alldeles för mycket tid och resurser på planeringen i form av ineffektiv datainsamling, snårig konsolidering och svåröverskådliga manuella lösningar i framförallt Excel. Processer som med rätt systemstöd skulle kunna frigöra tid för andra aktiviteter såsom kundvård och försäljning. Attollo har ett 20-tal kunder och drygt 4000 TM1-slutanvändare.

Via Attollos partnerskap med IBM har vi genomfört många lyckosamma implementationer av IBM Cognos TM1. Förutom ren nyutveckling har vi också kunskapen och verktygen för att snabbt migrera till TM1 från IBM Cognos Planning. Migreringsprojekt har också ofta fördelen att, förutom att programvaran uppgraderas, så moderniseras och anpassas hela budget-prognosprocessen i former av nya, effektivare arbetssätt.

Attollo har mångårig erfarenhet av arbete med budget- och prognosprocessen. Grovt kan denna process delas in i nedanstående fyra faser.

Planeringsflöde

Förberedelser
Innan budget-/prognosprocessen startar krävs förberedande åtgärder för att skapa tydlighet och enkelhet i budgetarbetet samt att skapa en företagsgemensam utgångspunkt

 • Inläsning/etablering av strukturer, t ex organisation och konto. Genom att ladda in dessa i sin helhet skapas samstämmighet mot exempelvis affärssystem och rapporter
 • Laddning av referensvärden, kan vara utfall och/eller tidigare plan
 • Hantering av budgetutspel samt framtagning av för organisationen gemensamma antaganden.

Genomförande
Själva budget-/prognosarbetet ska vara enkelt och tydligt utan krav på avancerade beräkningar eller komplicerade manuella inmatningar.

 • Standardiserad behörighetsstyrd inmatning. Genom användande av fasta mallar och standardiserade värden garanteras att användare endast kan mata in ”godkänd” data. För att förenkla ytterligare sker inmatningen lämpligen webbaserat.
 • Periodisering. Hur fördelningen av budgeten ska ske över tid är ofta självklart i användarens huvud, men desto svårare att få in i en fast budgetmall. Genom att använda periodiseringsnycklar baserade på historisk data, exempelvis föregående års utfall, kan periodiseringen av budgeten automatiseras.
 • Kostnadsfördelning. Att uppskatta intäktssidan brukar i de flesta fall gå relativt obehindrat, det faller sig naturligt att beräkna intäkterna kopplade till de dimensioner man har med i sin budget (kund, projekt, konto etc.). Kostnaderna är svårare att fördela, framför allt de indirekta kostnaderna, som kräver fördelningsnycklar för att hamna rätt. Vid s.k. drivarbaserad kostnadsfördelning beräknas för varje kostnadsslag en viss procentsats (Drivare) som multipliceras med t ex intäktsbeloppet för att få fram rätt kostnad. Drivaren kan sättas manuellt eller baseras på historisk data.
 • Scenarioanalys. Simulering och arbete med olika scenarion är vanligt när man skapar sin budget/prognos. Hur påverkas det budgeterade resultatet av en treprocentig ökning av lönerna? Är det möjligt att sänka produktpriserna med bibehållen lönsamhet?
 • Rullande prognos. I vissa snabbrörliga verksamheter kan rullande prognos vara ett alternativ. Genom att löpande bedöma de sex eller tolv kommande månaderna kan rätt åtgärder lättare sättas in.

Summering

 • Konsolidering. I en bred verksamhet där varje resultatenhet lägger sin egen budget/prognos är konsolideringen ofta en utmaning. Hundratals delbudgetar ska sättas samman till en total, vilket förutom att det är tidsödande även kan leda till problem med datakvalitet. Med rätt stöd sker konsolideringen automatiskt och blixtsnabbt i realtid.
 • Arbetsflöde. Att under budgetarbetet överskådligt kunna se hur långt olika delar av organisationen har kommit är viktigt. Kopplat till arbetsflödet sker också godkännandeprocessen med låsning/upplåsning av inskickade budgetar/prognoser.
 • Prestanda. Stora modeller med t ex breda produktstrukturer och/eller komplicerad organisationsstruktur tenderar att blir stora och tröga att använda. Det ställer höga krav på valet av rätt systemstöd, samt att modellerna i sig har en genomtänkt struktur.

Uppföljning
I takt med att budgetåret fortlöper är det intressant att jämföra budgeterade eller prognostiserade värden med det verkliga utfallet. Detta sker vanligtvis i ett BI-system, dit budget/prognos importerats. Två exempel på relevant uppföljning är:

 • ”Latest Estimate”. En metod att löpande under året bedöma verksamheten ur ett helårsperspektiv. Detta görs genom att använda utfallet för de månader som har passerat och ”fylla på” med prognosvärden för återstående månader.
 • Prognosprecision. En intressant analys vars resultat ska ställas i relation till den tid och de resurser man lagt ner i sitt budget- prognosarbete. Att se hur väl prognostiserade värden överensstämmer med det verkliga utfallet kan säga mycket om hur effektivt ett företag är.

Rätt systemstöd

För att lyckas med utmaningarna ovan krävs disciplin i arbete, men även ett systemstöd som är tillräckligt flexibelt för att anpassas till kundens alla behov. Via Attollos partnerskap med IBM har vi genomfört flest IBM Cognos TM1 projekt på den svenska marknaden.

Idag supporterar vi ca 4 000 slutanvändare som använder IBM Cognos TM1 för budget, prognos och utfallsrapportering. Flera kunder kör även projekt-, resurs- och produktionsplanering i IBM Cognos TM1.

AKTUELLA TJÄNSTER

För den mindre organisationen

Läs mer om hur vi kan hjälpa den mindre verksamheten att införa en effektiv planeringslösning.

Läs mer

För den större organisationen

Läs mer om hur vi kan hjälpa den större verksamheten att införa en effektiv planeringslösning.

Läs mer

Verksamhetsstyrning i molnet

Läs mer om hur vi kan hjälpa er verksamhet att införa en effektiv molnbaserad planeringslösning.

Läs mer

Konsolidering

Läs mer om hur vi kan hjälpa er verksamhet med er konsolidering.

Läs mer

KONTAKTA OSS

Vänligen skicka ett mail så återkommer vi så fort vi kan. Du kan även nå den person du vill ha tag på via förnamn.efternamn@attollo.se

Skickar

©2017 Attollo AB - Kungsgatan 50 - 111 35 Stockholm

Log in with your credentials

Forgot your details?